Styrets oppgaver

LEDER:

Er den daglige leder.

Har overordnet ansvar for gjennomføring av styrets arbeid og arrangementer som utføres i klubbens regi. Representerer klubben utad.

Innkaller til styremøter.

Møteplikt på styremøter.

Innkaller til medlemsmøter.

Innkaller til Generalforsamling.

Delegat til NRR's generalforsamling.

Mottar alle forslag som skal inn til klubbens eller NRRs generalforsamling innen oppsatt frist.

 

NESTLEDER:

Er lederens stedfortreder.

Er leders drahjelp og avlaster, og leders forlengede arm.

Overordnet ansvar ved anskaffelser og kontrakter - sammen med leder.

Delegat til NRR's generalforsamling.

Møteplikt på styremøter.

 

KASSERER:

Tar imot søknader om medlemskap.

Rapporterer til leder.

Har ansvar for klubbens inn og utbetalinger.

Bokføring.

Har ansvar for klubbens økonomi og andre økonomiske spørsmål håndteres riktig og sammenfaller med myndighetenes krav.

Regnskap etter utstilling.

Årsmøtes regnskap samt budsjett.

Har ansvar for innbetaling av kontigent.

Delegat til NRR's generalforsamling.

Møteplikt på styremøter.

 

SEKRETÆR:

Tar imot søknader om medlemskap.

Ansvarlig for klubben sin PR-virksomhet/Facebook lukket side.

Fører referat fra styremøter og medlemsmøter.

Forestår all korrespondanse mellom medlemmer og NRR.

Er ansvarlig for arkivering, innsending av rapporter o.l. til NRR.

All korrespondanse som går ut av klubben via styret skal sendes via sekretær eller i kopi.

Registrering av titler.

Har ansvar for å utarbeide årsberetning, som skal godkjennes av styret i forkant av GF.

Delegat til NRR's generalforsamling.

Møteplikt på styremøter.

Superbruker på NRR online system.

 

UTSTILLINGSSEKRETÆR:

Er ansvarlig for koordinering og innsending av påmeldinger til utstillinger, både i Norge og i utlandet.

Bekrefter medlemskap for egne medlemmer ved påmelding til andre klubber.

Superbruker på NRR online system.

Delegat til NRR's generalforsamling.

Sørge for at klubben har dommersedler, diplomer, burlapper, skjema for avl og oppdrett i forkant av utstillinger.

 

STYREMEDLEMMENE:

Bistår styret/avlaster ved behov.

Påtar seg/blir plukket ut til ulike oppgaver og har ansvar for at disse blir gjennomført.

Deltar på styremøter med stemmerett.

 

VARAMEDLEMMENE:

Er oppdatert på det som foregår i styret.

Påtar seg/blir plukket ut til ulike oppgaver og har ansvar for at disse blir gjennomført.

Har adgang til å delta på styremøter for å holde seg orientert og si sin mening.

Deltar på styremøter med stemmerett når noen av styremedlemmene er forhindret til å komme.

 

WEBMASTER:

Er BERAK's webmaster og har ansvar for hjemmesiden og det som legges ut her. Dersom du har bilder, annonser eller annet, send dette til webmaster.